روزه مستحبی برای اموات

یک نت ـ اگر روزه قضانداشته باشيم، آيا ميتونيم براي يکي ازاموات روزه مستحب بگيريم وثوابش روهديه کنيم؟

روزه

یک نت ـ اگر روزه قضانداشته باشيم، آيا ميتونيم براي يکي ازاموات روزه مستحب بگيريم وثوابش روهديه کنيم؟
پاسخ:

می توانید روزه مستحبی بگیرید وثوابش را برای میت هدیه کنید.

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید