روزه مستحبی

روزه مستحبی برای اموات

روزه
یک نت ـ اگر روزه قضانداشته باشيم، آيا ميتونيم براي يکي ازاموات روزه مستحب بگيريم وثوابش روهديه کنيم؟پاسخ:می توانید روزه مستحبی بگیرید وثوابش را برای میت هدیه کنید.مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

آیا کسی که روزه واجب بر عهده دارد، می‌تواند روزه مستحبی بگیرد؟

روزه
یک نت ـ آیا کسی که روزه واجب بر عهده دارد، می‌تواند روزه مستحبی بگیرد؟کسى که روزه قضا یا روزه واجب دیگرى بر عهده دارد،[1] نمى‌تواند روزه مستحبى بگیرد، ولى کسى که براى بجا آوردن روزه میتى اجیر شده، می‌تواند روزه مستحبّى بگیرد.[2] [1]. آیات عظام سیستانى و بهجت: (کسى که روزه قضاى...