نمي دانم در گذشته چقدر روزه بدهکار بودم!!

یک نت ـ من نمي دانستم در گذشته چقدر روزه بدهکار بودم و براي همين دو سه سالي است که ۱۵ روز قبل از ماه رمضان شروع به گرفتن روزه قضا کردم
رمضان

یک نت ـ من نمي دانستم در گذشته چقدر روزه بدهکار بودم و براي همين دو سه سالي است که ۱۵ روز قبل از ماه رمضان شروع به گرفتن روزه قضا کردم و امسال يک ماه ديگر گرفتم.سوال ۱_ ايا اين طرز روزه قضا گرفتن مد و کفاره ندارد؟

۲_مي توانم بعضي روزها روزه مستحبي و بعضي روزها روزه قضا بگيرم؟

آيت الله سيستاني

پاسخ:

 به هر مقدار که یقین دارید روزه نگرفته اید باید روزه قضا بگیرید ودر شک میان مقدار کم وزیاد انجام مقدار کم کافی است.

 و برای هر روز باید ۷۵۰ گرم گندم کفاره تأخیر قضا به فقیر بدهید.اگر ترک روزه عمدی بوده کفاره عمد هم دارد.

۲- هر زمان که یقین کردید دیگر روزه قضا ندارید می توانید روزه مستحبی بگیرد وتا زمانی که روزه قضا دارید نمی توانید روزه مستحبی بگیرید

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎