مانده بر بام جسم بی کفنت مرغا ناله زن به گرد تنت سید مجید بنی فاطمه شهادت امام جواد

 سید مجید بنی فاطمه

 گلچین مداحی شهادت امام جواد (ع) حاج سید مجید بنی فاطمه

 مانده بر بام جسم بی کفنت مرغا ناله زن به گرد تنت

 سایه کردند بر روی بدنت

 لرزه بر جان اهل دین افتاد

 شعله بر قلب مسلمین افتاد

 مداحی شهادت امام جواد سید مجید بنی فاطمه