سید مجید بنی فاطمه

مولودی امام رضا سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
گلچین مولودی میلاد امام رضا (ع) حاج سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول محرم ۹۸ سید مجید بنی فاطمه

حاج سید مجید بنی فاطمه
  ↵دانلود مداحی شب ۱ محرم ۱۳۹۸ حاج سید مجید بنی فاطمهدریافتآقاجون سر از من و سروری از تو - زمینهدریافتالا مادر به قربون جوانت - زمینهدریافتلالا لالا گلم لالا لالا بهارم - زمینهدریافتنوه ی یل خیبر اومده یه نفر نه یه لشکر اومده - مجید بنی فاطمهدریافتدیگه طاقت ندارم توی خیمه بمونم...

مداحی شب دوم محرم ۹۸ سید مجید بنی فاطمه

حاج سید مجید بنی فاطمه
  ↵دانلود مداحی شب ۲ محرم ۱۳۹۸ حاج سید مجید بنی فاطمهدریافتآقاجون سر از من و سروری از تو - زمینهدریافتالا مادر به قربون جوانت - زمینهدریافتلالا لالا گلم لالا لالا بهارم - زمینهدریافتنوه ی یل خیبر اومده یه نفر نه یه لشکر اومده - مجید بنی فاطمهدریافتدیگه طاقت ندارم توی خیمه بمونم...

مداحی شب سوم محرم ۹۸ سید مجید بنی فاطمه

حاج سید مجید بنی فاطمه
  ↵دانلود مداحی شب ۳ محرم ۱۳۹۸ حاج سید مجید بنی فاطمهدریافتآقاجون سر از من و سروری از تو - زمینهدریافتالا مادر به قربون جوانت - زمینهدریافتلالا لالا گلم لالا لالا بهارم - زمینهدریافتنوه ی یل خیبر اومده یه نفر نه یه لشکر اومده - مجید بنی فاطمهدریافتدیگه طاقت ندارم توی خیمه بمونم...

مداحی شب چهارم محرم ۹۸ سید مجید بنی فاطمه

حاج سید مجید بنی فاطمه
  ↵دانلود مداحی شب ۴ محرم ۱۳۹۸ حاج سید مجید بنی فاطمهدریافتآقاجون سر از من و سروری از تو - زمینهدریافتالا مادر به قربون جوانت - زمینهدریافتلالا لالا گلم لالا لالا بهارم - زمینهدریافتنوه ی یل خیبر اومده یه نفر نه یه لشکر اومده - مجید بنی فاطمهدریافتدیگه طاقت ندارم توی خیمه بمونم...

مداحی شب پنجم محرم ۹۸ سید مجید بنی فاطمه

حاج سید مجید بنی فاطمه
   ↵دانلود مداحی شب ۵ محرم ۱۳۹۸ حاج سید مجید بنی فاطمهدریافتآقاجون سر از من و سروری از تو - زمینهدریافتالا مادر به قربون جوانت - زمینهدریافتلالا لالا گلم لالا لالا بهارم - زمینهدریافتنوه ی یل خیبر اومده یه نفر نه یه لشکر اومده - مجید بنی فاطمهدریافتدیگه طاقت ندارم توی خیمه...

مداحی شب ششم محرم ۹۸ سید مجید بنی فاطمه

حاج سید مجید بنی فاطمه
  ↵دانلود مداحی شب ۶ محرم ۱۳۹۸ حاج سید مجید بنی فاطمهدریافتآقاجون سر از من و سروری از تو - زمینهدریافتالا مادر به قربون جوانت - زمینهدریافتلالا لالا گلم لالا لالا بهارم - زمینهدریافتنوه ی یل خیبر اومده یه نفر نه یه لشکر اومده - مجید بنی فاطمهدریافتدیگه طاقت ندارم توی خیمه بمونم...

مداحی شب هفتم محرم ۹۸ سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
  ↵دانلود مداحی شب ۷ محرم ۱۳۹۸ حاج سید مجید بنی فاطمهدریافتآقاجون سر از من و سروری از تو - زمینهدریافتالا مادر به قربون جوانت - زمینهدریافتلالا لالا گلم لالا لالا بهارم - زمینهدریافتنوه ی یل خیبر اومده یه نفر نه یه لشکر اومده - مجید بنی فاطمهدریافتدیگه طاقت ندارم توی خیمه بمونم...

مداحی شب هشتم محرم ۹۸ سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
  ↵دانلود مداحی شب ۸ محرم ۱۳۹۸ حاج سید مجید بنی فاطمهدریافتآقاجون سر از من و سروری از تو - زمینهدریافتالا مادر به قربون جوانت - زمینهدریافتلالا لالا گلم لالا لالا بهارم - زمینهدریافتنوه ی یل خیبر اومده یه نفر نه یه لشکر اومده - مجید بنی فاطمهدریافتدیگه طاقت ندارم توی خیمه بمونم...

مداحی شب نهم محرم ۹۸ سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
  ↵دانلود مداحی شب ۹ محرم ۱۳۹۸ حاج سید مجید بنی فاطمهدریافتآقاجون سر از من و سروری از تو - زمینهدریافتالا مادر به قربون جوانت - زمینهدریافتلالا لالا گلم لالا لالا بهارم - زمینهدریافتنوه ی یل خیبر اومده یه نفر نه یه لشکر اومده - مجید بنی فاطمهدریافتدیگه طاقت ندارم توی خیمه بمونم...

مداحی شب دهم عاشورا محرم ۹۸ سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
  ↵دانلود مداحی شب ۱۰ محرم ۱۳۹۸ حاج سید مجید بنی فاطمهدریافتآقاجون سر از من و سروری از تو - زمینهدریافتالا مادر به قربون جوانت - زمینهدریافتلالا لالا گلم لالا لالا بهارم - زمینهدریافتنوه ی یل خیبر اومده یه نفر نه یه لشکر اومده - مجید بنی فاطمهدریافتدیگه طاقت ندارم توی خیمه...

مداحی شهادت امام صادق بنی فاطمه

بنی فاطمه
گلچین مداحی شهادت امام جعفر صادق (ع) با صدای حاج سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی سید مجید بنی فاطمه محرم ۹۸

سید مجید بنی فاطمه
گلچین بهترین مداحی های حاج سید مجید بنی فاطمه ویژه محرم ۱۳۹۸

خداحافظ ای بی وفا دنیا سلام ای تنها یار من زهرا سید مجید بنی فاطمه شب ۲۱ رمضان ۹۸

سید مجید بنی فاطمه
مداحی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب بیست و یک ماه ‌مبارک‌ رمضان یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ حسینیه ریحانة النبی   صدای اذون که میاد من هم میشم راحت از دست این غمهاخداحافظ ای مردم کوفهخداحافظ ای بی وفا دنیادلم خونه کی مثل من مگه غم دیدهمگه درد دل منو کسی فهمیدهدارم میرم که بوی...

صفحه‌ها