آیا میتوان زکات فطره را با عنوان هدیه به فقیر داد؟

یک نت ـ آیا میتوان زکات فطره را با عنوان هدیه به فقیر داد؟
زکات فطره

یک نت ـ دادن زکات فطره به عنوان #هدیه به فقیر

آیا میتوان زکات فطره را با عنوان هدیه به فقیر داد؟ 

همه مراجع:چيزي را كه انسان بابت زكات به فقير مي دهد لازم نيست به او بگويد كه زكات است بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحّب است به طوري كه دروغ نشود به اسم هدیه بدهد ولي بايد قصد زكات نمايد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎