آیا می توان فطریه را از شهر محل سکونت خارج کرد و در شهر دیگر به مصرف رساند؟

یک نت ـ آیا می توان فطریه را از شهر محل سکونت خارج کرد ودرشهر دیگر به مصرف رساند؟
احکام زکات فطره

یک نت ـ خارج کردن فطریه از #شهر

آیا می توان فطریه را از شهر محل سکونت خارج کرد ودرشهر دیگر به مصرف رساند؟

طبق نظر آیات عظام:اراكي ،سبحانی ،زنجانی، بهجت: می تواندزكات فطره به شهردیگر ببرد هرچند احتیاط مستحب این است بیرون نبرد.

طبق نظر آیت الله سيستاني: انتقال زکات فطره به سوی امام یا نائب خاص آن حضرت یا نائب عام ایشان یعنی حاکم شرع، درشهر دیگر جایز است هرچند برای انجام این کار مجبور شود آن را به شهر دیگری ببرد.واگر درشهر خود مستحق پیداشود خارج کردن آن بنابراحتیاط واجب جایز نیست.

طبق نظر بقیه مراجع: اگردر محلّ خودش مستحقّ پيدا شود،احتياط واجب آن است كه فطره را بجاى ديگر نبرد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎