آیا میتوان زکات فطره را برای مسجد و حسینیه و مدرسه مصرف کرد؟

یک نت ـ آیا میتوان زکات فطره را برای مسجد و حسینیه مصرف کرد؟
فطریه

یک نت ـ دادن زکات فطره به مسجد و مدرسه 

آیا میتوان زکات فطره را برای مسجد و حسینیه مصرف کرد؟

طبق نظر آیات عظام صافی ،گلپایگانی ،مکارم، وحید سیستانی سبحانی: زکات فطره را بنابراحتياط واجب بايد فقط به فقرا داد.

طبق نظر بقیه مراجع: پرداخت زکات فطره برای صرف در مسجد ،حسینیه و مدارس اشکال ندارد هرچند احتیاط مستحب است به فقرا پرداخت شود.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎