زکات فطره را درچه مواردی می توان مصرف کرد؟

یک نت ـ مصرف زکات فطره / زکات فطره را درچه مواردی می توان مصرف کرد؟
فطریه

یک نت ـ مصرف زکات فطره

زکات فطره را درچه مواردی می توان مصرف کرد؟

طبق نظر آیات عظام صافی ،گلپایگانی ،مکارم،وحید، سیستانی، سبحانی: فطریه را بنا براحتياط واجب بايد فقط به فقرا داد.

طبق نظر بقیه مراجع :اگر فطریه را به يكى از این موارد مصرف زکات برسانند كافى است هرچند احتياط مستحب آن است كه فطره را فقط به فقرا بدهند

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎