آیا می توان زکات فطره را به اقوام ونزدیکان داد؟

یک نت ـ پرداخت زکات فطره به اقوام ونزدیکان / آیا می توان زکات فطره را به اقوام ونزدیکان داد؟
فطریه

یک نت ـ دادن زکات فطره به اقوام ونزدیکان

آیا می توان زکات فطره را به اقوام ونزدیکان داد؟

طبق نظرهمه مراجع: مستحّب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود(غیر از واجب النفقه ها) را بر ديگران مقدّم دارد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎