آیا می توان زکات فطره را به واجب النفقه داد؟

یک نت ـ دادن زکات فطره به واجب النفقه آیا می توان زکات فطره را به واجب النفقه داد؟
فطریه

یک نت ـ دادن زکات فطره به واجب النفقه

آیا می توان زکات فطره را به واجب النفقه داد؟

طبق نظرهمه مراجع: زکات فطره را نمی توان به کسانی که واجب النفقه انسان هستند مانند پدر ومادروفرزندان پرداخت کرد.

نکته: برادر وخواهر می توانند به یکدیگر اگر فقیر باشند فطریه بدهند

داماد می تواند به مادر وپدر زن خود اگر فقیر باشند فطریه بدهند

پدرشوهر ومادرشوهر می توانند به عروس خود اگر فقیر باشد فطریه بدهند.

پدرومادر زن می توانند به داماد خود اگر فقیر است فطریه بدهند

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎