واجب شدن فطریه بر میزبان و میهمان

یک نت ـ اگرطبق نظرمرجع تقلید میهمان ،فطریه اش برعهده خودش باشد وطبق نظر مرجع میزبان فطریه میهمان برعهده میزبان باشد ،تکلیف چیست؟
عید فطر

یک نت ـ واجب شدن فطریه بر میزبان و میهمان

اگرطبق نظرمرجع تقلید میهمان ،فطریه اش برعهده خودش باشد وطبق نظر مرجع میزبان فطریه میهمان برعهده میزبان باشد ،تکلیف چیست؟

طبق نظر همه مراجع: دراین صورت باید هم میزبان وهم میهمان فطریه را بدهند.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎