ساقط شدن فطریه از میهمان ومیزبان

یک نت ـ اگرطبق نظرمرجع تقلید میهمان ،فطریه اش برعهده میزبان باشد وطبق نظر مرجع میزبان فطریه میهمان برعهده خودش باشد تکلیف چیست؟
عید فطر

یک نت ـ ساقط شدن فطریه از میهمان ومیزبان

اگرطبق نظرمرجع تقلید میهمان ،فطریه اش برعهده میزبان باشد و طبق نظر مرجع میزبان فطریه میهمان برعهده خودش باشد تکلیف چیست؟

طبق نظر همه مراجع: دراین صورت فطریه برکسی واجب نیست.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎