آیا فطریه میهمانی که بعد از غروب وارد می شود برعهده صاحبخانه است؟

یک نت ـ آیا فطریه میهمانی که بعداز غروب وارد می شود برعهده صاحبخانه است؟
عید فطر

یک نت ـ فطریه میهمانی که بعداز غروب وارد می شود

آیا فطریه میهمانی که بعداز غروب وارد می شود برعهده صاحبخانه است؟

طبق نظر آیات عظام .سيستاني،تبریزی،خوئي: اگرمهمان بعد از غروب بیایدوشب هم بماند درصورتی که نانخور او محسوب شود فطریه اش بنابراحتیاط واجب بر میزبان است 

طبق نظر بقیه مراجع: فطره مهماني كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مي شود، بر صاحبخانه واجب نيست

نکته: در تمام مواردی که فطریه میهمان بر میزبان واجب می شود میهمان می تواند از میزبان اجازه بگیرد و فطریه را خودش پرداخت کند

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎