فطریه مهمانی که قبل از غروب وارد شده وفقط یک شب می ماند برعهده کیست؟

یک نت ـ فطریه مهمانی که قبل از غروب وارد شده وفقط یک شب می ماند، برعهده کیست؟
عید فطر

یک نت ـ فطریه میهمان یک شبه

فطریه مهمانی که قبل از غروب وارد شده وفقط یک شب می ماند، برعهده کیست؟

طبق نظر آیات عظام وحید،سیستانی،خویی،تبریزی: اگرمیهمان قبل از غروب شب عید فطر وارد شود و شب درمنزل میزبان #بماند(هرچند غذا نخورد) فطریه اش برعهده میزبان است. ولی اگر شب نماند مثلا شام بخورد وبرود فطریه اش برعهده خودش است

طبق نظر آیات عظام :بهجت ،صافي،گلپایگانی ،نوری : میهمانی که قبل از غروب شب عید فطر وارد می شود درصورتی که بگویند امشب نان او را داده( شام بخورد) فطریه اش بر عهده میزبان است هرچند نان خور او حساب نشود.

طبق نظرآیات عظام امام، اراکی،خامنه ای ،مکارم،سبحانی،فاضل،زنجانی: اگر میهمان یک شب می ماند فطریه اش برعهده خودش است

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎