آیا غیر سادات می توانند به سادات فطریه بدهند؟

یک نت ـ آیا غیر سادات می توانند به سادات فطریه بدهند؟ غیرسادات نمی توانند زکات فطره خود را به سادات فقیرپرداخت کنند.
عید فطر

یک نت ـ دادن فطریه به سادات

آیا غیر سادات می توانند به سادات فطریه بدهند؟ 

همه مراجع:غیرسادات نمی توانند زکات فطره خود را به سادات فقیرپرداخت کننداماسادات می توانند زکات فطره خود را به سادات یاغیرسادات فقیرپرداخت کنند.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎