اگر فطریه انسان بر شخصی واجب باشد و او فطره را عمدأ یا سهوأ ندهد تکلیف چیست؟

یک نت ـ اگر فطریۀ انسان بر شخصی واجب باشد و او فطره را عمدأ یا سهوأ ندهد،تکلیف چیست؟
عید فطر

یک نت ـ نپرداختن فطریه توسط دیگری 

اگر فطریۀ انسان بر شخصی واجب باشد و او فطره را عمدأ یا سهوأ ندهد،تکلیف چیست؟

طبق نظر آیات عظام:مکارم،سیستانی: بنابراحتیاط،واجب خودش فطریه اش را بپردازد.

طبق نظر بقیه مراجع: برخود انسان پرداخت فطریه واجب نیست

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎