اگر کسی در زمان وجوب، فطریه را ندهد یا كنار نگذارد تکلیفش چیست؟

یک نت ـ اگر کسی درزمان وجوب، فطریه راندهد یاكنار نگذارد تکلیفش چیست؟ طبق نظر آیات عظام اراكي، گلپايگاني،تبريزي، صافي: بعداً بايد بدون اين كه نيّت ادا و قضا كند، فطره را بدهد.
عید فطر

یک نت ـ اگر کسی درزمان وجوب، فطریه را ندهد یا كنار نگذارد تکلیفش چیست؟

طبق نظر آیات عظام اراكي، گلپايگاني،تبريزي، صافي: بعداً بايد بدون اين كه نيّت ادا و قضا كند، فطره را بدهد.

طبق نظر آیت الله بهجت : زكات فطره ديگر بر او واجب نيست ولى معصيت كرده است.

طبق نظرآیات عظام زنجانی،خوئی: زکات فطره براو واجب نیست واحتیاط مستحب است که عوض آن را بدهد.

طبق نظر بقیه مراجع : احتياط واجب آن است كه بعداً بدون اين كه نيّت ادا و قضا كند فطره را بدهد

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎