زمان پرداخت زکات فطره چه موقع میباشد؟

یک نت ـ زمان پرداخت زکات فطره چه موقع می باشد؟ طبق نظر آیات عظام: مكارم، زنجاني: بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد.
عید فطر

یک نت ـ زمان پرداخت زکات فطره چه موقع می باشد؟

الف: کسی که نمازعید می خواند:

طبق نظرآیت الله مظاهری: مستحّب است فطره را پيش از نماز عيد بدهد.

طبق نظر آیات عظام: مكارم، زنجاني: بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد.

بقیه مراجع: بنابراحتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد.

ب: کسی که نماز عید نمی خواند: 

طبق نظر آیت الله زنجاني: به احتياط واجب در روز عيد فطر، زكات فطره را بدهد.

طبق نظربقیه مراجع: مي تواند دادن فطریه را تا ظهر تأخير بيندازد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎