مقدار زکات فطره چه اندازه می باشد؟

یک نت ـ مقدار زکات فطره چه اندازه می باشد؟ طبق نظر بقیه مراجع: مقدار زکات فطره برای کسی که می خواهد گندم یا برنج پرداخت کندبرای هر نفر تقریبأ ۳ کیلوگرم می باشد.
عید فطر

یک نت - مقدار زکات فطره چه اندازه می باشد؟

طبق نظر آیت الله شبیری : مقدار زکات فطره برای کسی که می خواهد گندم یا برنج پرداخت کندبرای هر نفر تقریبأ سه و۶۰۰ گرم می باشد.

طبق نظر بقیه مراجع: مقدار زکات فطره برای کسی که می خواهد گندم یا برنج پرداخت کندبرای هر نفر تقریبأ ۳ کیلوگرم می باشد

مکلف می تواند گندم یا برنج تهیه کند وبه فقیر بدهد ویا قیمت آن را از بازار محل خود سوال کند و به فقیر بدهد 

طبق قیمت گندم مقدار فطریه امسال برای هر نفر ۸هزار تومان است 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎