شرائط واجب شدن زکات فطره چیست؟

یک نت ـ شرائط واجب شدن زکات فطره چیست؟
عید فطر

یک نت ـ شرائط واجب شدن زکات فطره چیست؟

کسی که هنگام غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و غني باشد، بايد براي خودش و كساني كه نانخور او هستند فطریه بدهد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎