قضا و کفاره روزه بیمار

یک نت ـ کسی که به دلیل بیماری نتوانسته روزه های ماه رمضان را بگیرد، اگر چند سال قضای آن را به تأخیر اندازد، تکلیف چیست؟
بیمار

یک نت ـ سوال: کسی که به دلیل بیماری نتوانسته روزه های ماه رمضان را بگیرد، اگر چند سال قضای آن را به تأخیر اندازد، تکلیف چیست؟

پاسخ: 

اگر بیماری او در بین سال خوب شد، باید روزه ها را قضا کند و چنان چه به سال بعد انداخت، گناه کرده و علاوه بر قضای روزه، باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد؛ اما اگر بیماری اش تا سال بعد ادامه یافت، به طوری که نمی توانست قضا کند، فقط باید برای هر روز، یک مد طعام به فقیر بدهد و قضای روزه ها از او ساقط می شود.

—------------

منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م ۱۷۰۷؛ بهجت، وسیله النجاه، با استفاده از م ۱۱۷۲ و استفتائات، ج ۲، س ۱۸۸۴؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۷۴۹، ۷۵۲ و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م ۱۶۱۶؛ مکارم، استفتائات جدید، ج ۲، س ۴۳۸ و ۴۳۹.
 برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج ۲، موسسه اطلس تاریخ شیعه، ص ۲۷۸

احکام روزه
کفاره
 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎

کد وبلاگ