يک روز روزه ام در ماه رمضان عمدا خوردم حکم شرعي اش چيست؟

یک نت ـ يک روز روزه ام در ماه رمضان عمدا خوردم حکم شرعي اش چيست و من بايد چند روز روزه بگيرم آيا بايد کفاره هم بدهم؟
رمضان

یک نت ـ من يک روز روزه ام در ماه رمضان عمدا خوردم حکم شرعي اش چيست و من بايد چند روز روزه بگيرم آيا بايد کفاره هم بدهم؟

پاسخ:

مرتکب حرام وگناه کبیره شده اید توبه واقعی واستغفارکنید از خداوند طلب بخشش کنید. 

قضای روزه را بگیرید

برای کفاره  یا ۶۰ روز روزه بگیرید ویا ۶۰ نفر فقیر را سیر کنید.
 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎