حکم خوردن قرص ضد بارداری در ماه رمضان برای به تعويق انداختن عادت ماهانه

یک نت ـ آیا خوردن قرص ضد بارداری در ماه رمضان برای به تعويق انداختن عادت ماهانه صحیح است؟
ماه رمضان

یک نت ـ آيا خوردن قرص ضد بارداری در ماه رمضان براي به تعويق انداختن عادت ماهانه وگرفتن کامل روزه ها درست است؟

پاسخ:

اگر خوردن قرص ضرر قابل توجهی نداشته باشد اشکال ندارد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎