نیت کردن هنگام روزه قضا و روزه ادا واجب است؟

یک نت ـ اگر شخصي حدود سه ماه روزه قضا داشته باشد آيا واجب است هنگام گرفتن قضاي آنها بگويد قضاي ماه رمضان کدام سال را ميگرد يا اينکه نياز به مشخص کردن سال قضا شده نيست؟
رمضان

یک نت ـ اگر شخصي حدود سه ماه روزه قضا داشته باشد آيا واجب است هنگام گرفتن قضاي آنها بگويد قضاي ماه رمضان کدام سال را ميگرد يا اينکه نياز به مشخص کردن سال قضا شده نيست؟

کسي ميخواهد در روزهاي خاص که روزه در انها مستحب است مانند مبعث و روز غدير, روزه بگيرد,ولي روزه ي قضا نيز بر گردن دارد, حال چگونه نيت کند؟

پاسخ:

اگر قضای روزه چند رمضان بر او واجب باشد، و در نيت معين نكند روزه ای را كه می گيرد قضای كدام رمضان است، قضای سال اول حساب می شود.

۲-باید به نیت قضا روزه بگیرد 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎