کفاره روزه قضا بابت هر روز چقدر است؟

یک نت ـ کفاره روزه قضا بابت هرروز چگونه است؟ کفاره غیر عمد برای هر روز ۷۵۰ گرم گندم یا برنج است که باید به فقیر داده شود..
رمضان

یک نت ـ کفاره روزه قضا بابت هرروز چگونه است؟

پاسخ:

 کفاره غیر عمد برای هر روز  ۷۵۰ گرم گندم یا برنج است که باید به فقیر داده شود..

کفاره عمد برای هر روز یا ۶۰ روز روزه بگیرد ویا ۶۰ نفر فقیر را سیر کند

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎