حکم خوردن غيرعمد روزه در ماه رمضان و غير رمضان

یک نت ـ خوردن غيرعمد روزه در ماه رمضان و غيررمضان موجب باطل شدن روزه است؟
غذا خوردن

یک نت ـ خوردن غيرعمد روزه در ماه رمضان و غيررمضان موجب باطل شدن روزه است؟

پاسخ:

 اگر روزه دار  از روی فراموشی  چیزی بخورد روزه اش باطل نمی شود فرقی بین روزه ماه رمضان و....نیست. 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎