حکم باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح

یک نت ـ باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح
حکم باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح

یک نت ـ باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎