کفاره عمد و غیرعمد روزه چقدر است؟

یک نت ـ کفاره عمد  روزه چقدر است؟ وکفاره غير عمد براي روزه چقدر است؟ آيا ميشود به جاي کفاره، چه عمد وچه غير عمد،۶۰ روز روزه گرفت؟؟؟

کفاره عمد روزه

یک نت ـ کفاره عمد  روزه چقدر است؟ وکفاره غير عمد براي روزه چقدر است؟

آيا ميشود به جاي کفاره، چه عمد وچه غير عمد،۶۰ روز روزه گرفت؟؟؟

پاسخ:

کفاره غیر عمد برای یک روز ۷۵۰ گرم گندم یا برنج  می باشد که باید به فقیر داده شود

وکفاره عمد برای هرروز ۶۰ روز روزه بگیرد یا برای هر روز ۶۰ نفر فقیر را سیر کند.

درکفاره عمد بین یکی از دو مورد مخیر هستید

کفاره غیرعمدجایگزین روزه  ندارد.

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎