حکم فطریه پسری که خدمت سربازی است

یک نت ـ پسری که خدمت سربازی است فطريه او را چه کسي بپردازد؟

فطریه

یک نت ـ پسری که خدمت سربازی است فطريه او را چه کسي بپردازد؟

 مقلد مقام معظم رهبری

پاسخ:

فطریه (سرباز بر دولت واجب نیست واگرنان خور کسی مانند پدر می باشند پدر باید پرداخت کند واگرنان خور کسی نیست ومخارج سالش را خود تامین می کند باید خودش پرداخت کند

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎