کشيدن دندان برای فرد روزه دار اشکال دارد؟

یک نت ـ کشيدن دندان براي فرد روزه دار مشکل دارد؟روزه را باطل ميکند يا خير؟

روزه دار

یک نت ـ کشيدن دندان براي فرد روزه دار مشکل دارد؟روزه را باطل ميکند يا خير؟

مرجع تقلید: حضرت آیت الله خامنه ای

پاسخ:

اگر چیزی وارد حلق نشود روزه باطل نیست

اگرخون و..فرو برودروزه باطل میشود

 اگر فرد بداند که با کشیدن دندان خون فرو می رود واین کار را انجام دهدهرچندکه چیزی فرو نرودبنابراحتیاط روزه را بگیرد وقضا کند  واگر دندان را بکشد وخون فرو برود روزه باطل است وقضا وکفاره دارد.

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎