حکم کسي که بدون دليل در يک روز روزه نگيرد چيست؟

یک نت ـ حکم کسي که بدون دليل در يک روز روزه نگيرد چيست؟ مرتکب حرام وگناه کبیره میشود باید توبه کند قضای روزه را بگیرد وبرای کفاره ۶۰ روز روزه بگیرد یا ۶۰نفر فقیر را سیر کند.

روزه

یک نت ـ حکم کسي که بدون دليل در يک روز روزه نگيرد چيست؟

پاسخ:

مرتکب حرام وگناه کبیره میشود باید توبه کند قضای روزه را بگیرد وبرای کفاره ۶۰ روز روزه بگیرد یا ۶۰نفر فقیر را سیر کند.

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎