اونایی که شغل سخت دارند چطور روزه بگیرند؟

یک نت ـ ايا روزه براي شغل خيلي سخت مثل کشاورزي وچوپاني که زير افتاب انجام ميشود در روز هايي که کار زياد است يا تحمل تشنگي براي او سخت اس واجب است وشکسن ان چه حکمي دارد؟

شغل سخت

یک نت ـ ايا روزه براي شغل خيلي سخت مثل کشاورزي وچوپاني که زير افتاب انجام ميشود در روز هايي که کار زياد است يا تحمل تشنگي براي او سخت اس واجب است وشکسن ان چه حکمي دارد

پاسخ:

شخص(نانوا وکارگر وافرادی که مشاغل سخت دارند) اگر می تواند باید کار را درماه رمضان تعطیل کند ویا درحد توان به اندازه ای که به روزه ضرری نزند کار کند ویادرصورت امکان برای امرار معاش خود قرض کند وبعد پرداخت کند واگر کار کردن ضروری باشد وبدون آن توان اداره زندگی خود را ندارد وامکان قرض گرفتن نداشته باشد باید روزه بگیرد وصِرف ضعف ، سختی کار،گرما و... مجوز براى ترک روزه نیست بلکه باید سحری خورده ونیت روزه کند وروزه بگیرد.

1- (وقتی که به حد مرگ رسید میتواند بخورد نه صرف تشنه وگرسنه شدن) می تواند درطول روز هرزمان بخاطر کارکردن دچار ضعف شدید وغیرقابل تحمل شد به مقدار ضرورت ورفع نیاز غذا یا آب استفاده کرده وتا مغرب امساک کند و بعدازماه رمضان روزه ها راقضا نماید.

2-می تواند صبح23کیلومتر به مسافرت برود روزه را باطل کند و برگردد بعد روزه را قضا نماید.

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید