اجیر گرفتن براى نماز و روزه

یک نت ـ اگر كسى بخواهد در عبادت هاى دیگر اجیر بگیرد، قصد رجاء كند، امّا به جا آوردن نماز و روزه قضا و همچنین نماز و روزه مستحبّى به قصد قربت و بدون گرفتن اجرت اشكالى ندارد.
اجیر گرفتن براى نماز و روزه

یک نت ـ متن شبهه: عده ای ....
نماز اجاره ای می خوانند! ...
و روزه اجاره ای میگیرند! ...

برای امواتی که ....
درحیاتشان وقت نداشته اند!!!
خودشان انجام دهند!

ولی پولی داشته اند!
که بدهند به نماز خوانان!
و روزه گیران حرفه ای!
تا برایشان انجام دهند!!!

پدر پول بسوزد! ...
که در دستگاه خدا هم کار میکند!!!
آنهم چه کاری! ...
جانشین پرستش خدا! ...

پول میدهند! ...
تا دیگران برایش خدا را بپرستند!
و او به بهشت برود!
و ثواب نماز و روزه آنها راببرد!!!

براستی که عجب!
حماقتی است جهل مذهبی!!

پاسخ به شبهه:

طبق نظر برخی از مراجع، اجیر گرفتن براى قضاى نماز و عبادت هاى دیگر از طرف اموات بدون اشكال نیست، مگر در حج.

۲. اگر كسى بخواهد در عبادت هاى دیگر اجیر بگیرد، قصد رجاء كند، امّا به جا آوردن نماز و روزه قضا و همچنین نماز و روزه مستحبّى به قصد قربت و بدون گرفتن اجرت اشكالى ندارد.

۳. نماز و روزه های که از مرده قضا شده است، اگر ترک آن ها عمدی نباشد و میت به دلیل مریضی و یا فراموشی و ... آن را قضا نکرده باشد، گناهی برای آن میت نوشته نشده است.
اعمالی که برای او انجام می شود، ثوابش به او می رسد و مشمول لطف وعنایت خداوند می شود.

۴. اگر ترک نمازها و روزه ها عمدی باشد، هر چند ثوابی از کارهای انجام شده به میت می رسد، ولی مسلما میت به دلیل ترک عمدی واجبات خود عذاب و مواخذه می شود!
مگر آن که واقعا توبه کرده و با حال توبه مرده باشد.

 لذا دلیلی برای راحتی افراد متمول و خریدن نماز و روزه با پول نیست.

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎