دادگاه حکم به نفع من صادر کرده ولی طرفم باز مانع عبور من میشه چیکار کنم؟

یک نت ـ بعد از چندین بار حکم به نفع من صادر شده ودر رای دادگاه آخر حکم دادگاه به تجدید نظر استان رسیده باز هم حکم به نفع من صادر شده ولی فرد با گذشت یک سال هنوز حاضر به تحویل ملک نمباشد ومانع از گشت من می‌شود ومی گوید دادگاه حکم واسه خودش صادر کرده حالا تکلیف من چیست وچگونه باید عمل کنم؟
دادگاه

یک نت ـ دادگاه حکم به نفع من صادر کرده ولی طرفم باز مانع عبور من میشه چیکار کنم؟

سؤال: بعد از چندین بار حکم به نفع من صادر شده ودر رای دادگاه آخر حکم دادگاه به تجدید نظر استان رسیده باز هم حکم به نفع من صادر شده ولی فرد با گذشت یک سال هنوز حاضر به تحویل ملک نمباشد ومانع از گشت من می‌شود ومی گوید دادگاه حکم واسه خودش صادر کرده حالا تکلیف من چیست وچگونه باید عمل کنم؟

پاسخ وکیل فرشته نوری: تقاضای صدور اجرائیه کنید و با تشکیل پرونده اجرایی از طریق اجرای احکام و از طریق دادورز حکم اجرا خواهد شد.