آیا سایر فرزندان ارثی از ملک متوفی نمیبرند؟

یک نت ـ اگر یکی از پسران متوفی (مادر)، در زمان حیات وی، شناسنامهٔ متوفی را عوض کرده و فقط اسم خود را به عنوان فرزند در شناسنامه بگذارد و بعد با همدستی خواهر کوچکش، ملک مادر را به نام شخص دیگری بکنند، آیا سایر فرزندان ارثی از ملک متوفی نمیبرند؟
آیا سایر فرزندان ارثی از ملک متوفی نمیبرند؟

یک نت ـآیا سایر فرزندان ارث از ملک متوفی نمیبرند؟

سؤال: اگر یکی از پسران متوفی (مادر)، در زمان حیات وی، شناسنامهٔ متوفی را عوض کرده و فقط اسم خود را به عنوان فرزند در شناسنامه بگذارد و بعد با همدستی خواهر کوچکش، ملک مادر را به نام شخص دیگری بکنند، آیا سایر فرزندان ارثی از ملک متوفی نمیبرند؟

✍پاسخ وکیل فرشته نوری: سوابق در ثبت احوال موجود است و میتوان استعلام گرفت و با اخذ گواهی انحصار وراثت طرح دعوا کرد و معامله را باطل نمود و دادخواست تقسیم ماترک داد.

امتیاز: 
هنوز رایی ثبت نشده