بايد خريدارم شوي تا من

متن آهنگ باید خریدارم شوی مرتضی گودرزی,معنی شعر باید خریدارم شوی,وز جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم,من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران,اول به دام آرم ترا و آنگه گرفتارت شوم
بايد خريدارم شوي تا من

یک نت ـ بايد خريدارم شوي تا من

رهی معیری » ابیات پراکنده »
باید خریدارم شوی

باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم

وز جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم

من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران

اول به دام آرم ترا و آنگه گرفتارت شوم
متن آهنگ باید خریدارم شوی مرتضی گودرزی
معنی شعر باید خریدارم شوی
عکس نوشته باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم