اگر بعد از اذان ظهر پریود شویم میتوانیم چیزی بخوریم

یک نت ـ اگر بعد از اذان ظهر پریود شویم روزه باطل میشود
اگر بعد از اذان ظهر پریود شویم میتوانیم چیزی بخوریم

ماه رمضان

یک نت ـ اگر بعد از اذان ظهر پریود شویم روزه باطل میشود

اگر بعد از اذان ظهر پریود شویم روزه باطل میشود | در احکام استحاضه در ماه مبارک رمضان، اگر خانمی بعد از اذان ظهر و عصر، حائض (پریود) شود، روزه اش باطل است، اما چیزی از ثواب ان نمی کاهد. همچنین باید پس از ماه رمضان، قضای آن را به جا بیاورد.

قاعدگی در ماه رمضان – آیت الله مکارم شیرازی
اگر خانم شب غسل حیض کند ولی (در) روز که روزه بوده است لکه زرد ببیند چنانچه خون حیض (حتی اگر بصورت لکه کمرنگی باشد) از ده روز بگذرد به مقداری که در ماههای قبل خون می دیده عادت ماهانه قرار می دهد، و بقیه حکم استحاضه دارد. و اگر مجموع (پاکی و خون) از ده روز تجاوز نکند همه آن حیض محسوب می شود.
اگر زنی بعد از غروب آفتاب بفهمد که حیض شده روزه او صحیح است.
زنی که از حیض یا نفاس پاک شده و تا اذان صبح غسل نکرده در حکم کسی است که باقی بر جنابت مانده است.

اگر بعد از اذان ظهر پریود شویم روزه باطل میشود
قاعدگی در ماه رمضان – آیت الله سیستانی
زن پس از قطع خون حیض و نفاس که می توانسته قبل از طلوع فجر غسل کند و روزه بگیرد اگر اهمال کرده تا طلوع فجر ناپاک بماند روزه آن روزش باطل است و همانند بقاء عمدی بر جنابت می باشد و آن روز را از روی ادب امساک می کند و بعد، قضا به جا می آورد و اگر غسل ممکن نباشد باید تیمم نماید.
اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، روزه اش صحیح است.
زنان می توانند برای گرفتن همه روزه های ماه رمضان از قرص ضدبارداری استفاده کنند تا حیض نشوند.
اگر فردی، عمداً روزه خود را باطل کند و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود، احتیاط مستحب آن است که کفّاره بدهد، مخصوصاً اگر به وسیله ‏ای مانند دارو، حیض یا مرضی را به وجود بیاورد.
روزه زنی که حائض یا نفساء است صحیح نمی باشد، هرچند حیض یا نفاس وی در قسمتی از روز باشد.
اگر زن برای اینکه حیض نشود و بتواند روزه بگیرد قرص جلوگیری از عادت ماهانه مصرف کند و به علّت استعمال آن، عادت نشود، روزه اش صحیح است.

قاعدگی در ماه رمضان – آیت الله صافی گلپایگانی
روزه زنانی که در ماه مبارک رمضان برای جلوگیری از عادت ماهانه از قرص استفاده می نمایند اگر عادت نشوند روزه آنها صحیح است.
زن برای جلوگیری از عادت زنانه می تواند در ماه رمضان از قرص استفاده کند به شرط آن که استفاده از قرص برای او ضرر نداشته باشد.
اگر زنی یقین به حیض داشته و افطار کرده و بعد متوجه شده که اشتباه کرده است گناه نکرده و کفاره ندارد ولی بجا آوردن قضای آن روز واجب است.
چنانچه زنی خیال کرده پریود است و روزه نگیرد ولی بعداً متوجّه شود پریود نبوده، باید قضاء آن روزها را بگیرد.

منبع: سایت آفتاب

امتیاز: 
هنوز رایی ثبت نشده