فکر کنید تا آلزایمر نگیرید

یک نت ـبا این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید. این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کار‌های روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.
فکر کنید تا آلزایمر نگیرید

یک نت ـشما چند تفاوت بین این دو تصویر مشابه از حافظیه شیراز را پیدا می‌کنید؟
با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید. این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کار‌های روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.
لذت این بازی زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن‌ها انجام دهید.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.