فیلم توهین مجری شبکه شما در برنامه زنده تلویزیونی

فیلم کامل توهین مجری شبکه شما آرش ظلی پور به مسعود فراستی در برنامه زنده تلویزیونی

افزودن یک دیدگاه جدید