ما وقتي به عالم برزخ ميرويم دقيقا کجاي آن ميرويم؟

یک نت ـ انسانها به حسب اعمال خود داراي حسي از عذاب يا شادي در جهنم يا بهشت برزخي هستند.
برزخ

یک نت ـ ما وقتي به عالم برزخ ميرويم دقيقا کجاي آن ميرويم؟

پاسخ:

انسان بعد از مرگ ابتداء وارد عالم برزخ خواهد شد. و همه انسانها در آنجا داراي حيات هستند. و حيات آنجا برتر و هوشيارانه تر از اينجاست. و انسانها به حسب اعمال خود داراي حسي از عذاب يا شادي در جهنم يا بهشت برزخي هستند.

در برزخ از اعتقادات انسان سوال خواهد شد. و بعد از دميدن در سور و نابودي زمين و آسمان و اتفاقاتي که قبل از قيامت خواهد افتاد. همه انسانها از قبرها بر انگيخته شده و به محشر خواهد رفت و بر حسب اعمال بهشتي يا جهنمي خواهد شد. و آنجا ديگر زندگي ابدي است.

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎