آیا شیطان در برزخ هم وجود دارد؟

یک نت ـ با ورود انسان به جهان برزخ، پرونده عمل انسان بسته شد مگر تا قيامت الصالحات و صدقات جاريه يا ايجاد سنت هاي حسنه يا سیئه اي که آثاراش تا قيامت باقي است، لذا شيطان نسبت به اين افراد، اضلال و گمراهي ندارد. هم چنين است در جهان آخرت.
شیطان

یک نت ـ اگر منظور از وجود شيطان در برزخ اين باشد که: آيا اکنون شيطان براي کساني که در جهان برزخ هستند، وسوسه گري و اغواگري دارد يا خير؟

بايد پاسخ داد: با ورود انسان به جهان برزخ، پرونده عمل انسان بسته شد مگر تا قيامت الصالحات و صدقات جاريه يا ايجاد سنت هاي حسنه يا سیئه اي که آثاراش تا قيامت باقي است، لذا شيطان نسبت به اين افراد، اضلال و گمراهي ندارد. هم چنين است در جهان آخرت.

 ضمن این که شیطان تنها در عالم که دار تکلیف است (دنیا) دست به وسوسه می زند تا آدمی را از عمل به آن باز دارد ودر برزخ چون جای تکلیف نیست وسوسه هم آنجا وجود ندارد.

 اگر مراد این است که آيا شيطان در عالم برزخ و آخرت راه پيدا مي کند يا به بيان ديگر آيا شيطان مانند ساير انسان ها داراي مرحله برزخ و قيامت هستند؟

در پاسخ بايد گفت: در مورد آخرت حتما شيطان وجود دارد، زيرا شيطان بايد در صحنه محشر محاکمه و مورد محاسبه قرار بگيرد.

 اما در مورد اين که آيا شيطان داراي برزخ هم هست يا نه؟ بايد گفت: تا آنجا که جستجو شد، نصوص ديني در اين باره ساکت هستند و ما نيز اصلاع چنداني از ورود شيطان به جهان برزخ نداريم.

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎