وقتی رییس جمهور از افزایش نرخ ازر «مکدر» می شود (طنز)