دو بافت فقیر نشین و ثروتمند نشین

یک نت ـ  تصویری تاثیرگذار از دو بافت فقیر نشین و ثروتمند در سائوپائولو برزیل.

 فقیر نشین و ثروتمند نشین

یک نت ـ ثروت و فقر در یک نگاه

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎