چرا رهایی از وسواس انقدر سخت است؟

یک نت ـ اختلال وسواس یک اختلال درناک ،سمج با ماندگاری طولانی مدت است و بهتر است از راهکارهای خاص و برنامه حساب شده و تخصصی به جنگ آن بروید

وسواس

یک نت ـ چرا رهایی از وسواس انقدر سخت است؟

پاسخ:

اختلال وسواس یک اختلال درناک ،سمج با ماندگاری طولانی مدت است و بهتر است از راهکارهای خاص و برنامه حساب شده و تخصصی به جنگ آن بروید

 در بعضی از موارد دارو درمانی و در موارد و شرایط خاص روان درمانی و مشاوره هایی با رویکرد شناختی_ رفتاری و در بعضی از موارد روانکاوی پیشنهاد می شود.

در حال حاضر تا زمان معاینه بالینی تخصصی شما از پاسخ های بسیار مفید کارشناسان کانال مشاوره و خانواده با سرچ کلمه وسواس یا کلیک هشتگ وسواس می توانید بهره مند شوید موفق باشید.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎