اگر ازدواج نکنيم و مجرد بمانیم گناه است؟

یک نت ـ حکم ازدواج نکردن انسان/اگر ازدواج نکنيم گناه است؟

ازدواج

یک نت ـ اگر ازدواج نکنيم گناه است؟

پاسخ:

با سلام اصل ازدواج در اسلام واجب نيست و از مستحباتى است كه به آن بسيار سفارش شده است؛ ولى اگر كسى به واسطه نداشتن همسر، به حرام بيفتد، ازدواج بر او واجب مى گردد و حق ندارد تا پايان عمر مجرد بماند.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎