آيا تاتو يا هاشور کردن ابرو مانع از وضو يا غسل ميشود؟

یک نت ـ آيا تاتو يا هاشور کردن ابرو مانع از وضو يا غسل ميشود؟ درتاتو یا هاشور اگرچیزی روی پوست مانع شودوضو وغسل را باطل میکندوباید برای اولین وضو یا غسل برطرف شود

هاشور

یک نت ـ آيا تاتو يا هاشور کردن ابرو مانع از وضو يا غسل ميشود؟؟؟

پاسخ:

درتاتو یا هاشور اگرچیزی روی پوست مانع شودوضو وغسل را باطل میکندوباید برای اولین وضو یا غسل برطرف شود

اگر به صورت خالکوبی زیرپوست باشد(با توجه به اینکه ظاهرأ  بخاطر حفظ رنگ وقالب آن نبایدتادوسه روز آب به آن برسد) انجام اینکار درایام عادت که زن نماز نمی خواند اشکالی ندارد .

درایام پاکی اگر انجام شود شخص باید وضو وغسلش را به صورت معمول انجام دهد هرچند که رنگ یا قالب آن خراب شود و زخمی که بخاطر آن روی پوست ایجاد میشود اگر به گونه ای نیست که آب برایش ضررداشته باشدبایدبه صورت معمول مانندایام عادی وضو وغسلش راانجام دهد هرچند که تاتو خراب شود اما اگرآب واقعأ برای آن ضرر جسمی داشته باشدبایدتا برطرف شدن عذروضو وغسل را به نیت جبیره انجام دهد.مانعی روی آن قسمت قرار دهد و بادست خیس روی آن دست بکشد.

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎