Learn HTML with NeoPersia.org Learn HTML with NeoPersia.org Learn HTML with NeoPersia.org Learn HTML with NeoPersia.org

اگر ریاضت در اسلام حرام است چرا روزه واجب است؟

یک نت ـ اگر رياضت در اسلام حرام است و کار مرتاض هاي هندي پسنديده نيست پس چرا روزه که نوعي رياضت است واجب است؟

ریاضت

یک نت ـ اگر رياضت در اسلام حرام است و کار مرتاض هاي هندي پسنديده نيست پس چرا روزه که نوعي رياضت است واجب است؟

پاسخ:

 اصل ریاضت حرام نیست بلکه ریاضت انحرافی حرام است. ورزش، درس خواندن، نماز و ... نوعی ریاضت هستند و حرام نیستند. اما کارهای مرتاضان که دارای ابعاد انحرافی است، حرام است. مثلا در اسلام روزه ای که به روزه روز بعد متصل شود اشکال دارد. اما مرتاضان برای ریاضت، مدتها غذا نمی خورند و .... .

 مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎