دو نفر منو خيلي دوست دارن

یک نت ـ در کلاسم،دو نفر منو خيلي دوست دارن يعني بيش از حد يک دوست،دوستم دارند و به اصطلاح خودشان عاشق من شده اند و مدام مرا نگاه ميکنند.يکي شان ميگويد ممکن است همجنس گرا شده باشد که مرا خيلي دوست دارد.

 دوست داشتن

یک نت ـ من دانش اموز راهنمايي هستم.در مدرسه،يعني در کلاسم،دو نفر منو خيلي دوست دارن يعني بيش از حد يک دوست،دوستم دارند و به اصطلاح خودشان عاشق من شده اند و مدام مرا نگاه ميکنند.يکي شان ميگويد ممکن است همجنس گرا شده باشد که مرا خيلي دوست دارد.

رفتار من با انها بايد چگونه باشد؟ايا با انها معمولي رفتار کنم يا سرد باشم؟

پاسخ:

علاقه شدید و به اصطلاح عاشق شدن از جمله اتفاقاتی است که در سن نوجوانی اتفاق می افتد. ویژگی اینگونه عاشق پیشگی ها این است که پایدار نیستند و بعد از چند ماه یا حداکثر چند سال خودبخود از بین می رود. بنابراین به صرف این ویزگی نمی نوان برچسب همجنس گرایی به دوستتان بزنیم. همجنس گرایی نشانگانی دارد که تشخیص ان بر عهده متخصص است.
در مجموع در نوع رفتار با دوستانتان جانب اعتدال را رعایت کنید، در صورتی که دردسر خاصی برای شما ایجاد نکنند و مزاحم آرامش شما نباشند، نه انها را طرد کنید و نه اینکه بیش از اندازه با انها گرم بگیرید.

منبع: کانال مشاوره مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎