Learn HTML with NeoPersia.org Learn HTML with NeoPersia.org

اگر زن بارداری فوت کند، تکلیف جنین او چه می‌شود؟

یک نت ـ زنی حامله، با حمل داخل شکمش رحلت می‌کند. دفن این خانم و حمل داخل شکم مادر چگونه است؟
باردار

یک نت ـ اگر زن بارداری فوت کند، تکلیف جنین او چه می‌شود؟

 اگر جنین با مرگ مادرش فوت کند، و یا فوت مادر پیش از دمیده شدن روح در جنین باشد، خارج کردن آن از شکم مادر واجب نیست، بلکه جایز هم نیست. ولى اگر روح در او دمیده شده و در شکم مادرش که از دنیا رفته است، زنده باشد و احتمال زنده ماندنش تا زمان خارج کردن او از رحم مادر وجود داشته باشد، واجب است که سریعاً او را از شکم مادر خارج کنند، و تا وقتى که موت جنین در رحم احراز نشده است، دفن مادر همراه با جنین جایز نیست و اگر جنین زنده همراه مادرش دفن شد و حتى بعد از دفن هم احتمال زنده بودنش وجود داشته باشد، واجب است اقدام به نبش قبر و خارج کردن جنین زنده از شکم مادر نمایند. همچنین اگر حفظ حیات جنین در شکم مادرش متوقف بر دفن نکردن مادر باشد، ظاهر این است که تأخیر دفن مادر واجب است تا جان جنین حفظ شود.[۱]
 
[۱]. امام خمینى، سید روح الله، توضیح المسائل (محشّٰى)، ج‌۱، ص ۳۵۵، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.

منبع: اسلام کوئست

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎